loader image

Parteneri

Parteneri Instituționali

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)

Politica de stat în sectorul vitivinicol este elaborată şi promovată de Ministerul Agriculturii și Indistriei ALimentare (MAIA) şi este implementată prin intermediul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV). Cu scopul de a susține financiar măsurile de dezvoltare a sectorului vitivinicol, în anul 2013 a fost creat ONVV, în sarcina căruia a fost pusă gestionarea Fondului Viei şi Vinului. Astfel, ONVV desfăşoară activitatea de promovare a sectorului vitivinicol, totodată reprezentând platforma de întâlnire a intereselor sectorului privat şi de stat, unde, prin colaborare interinstituţională, sunt iniţiate acţiuni şi dezvoltate activităţi pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a industriei vitivinicole.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

Autoritate publică, care supraveghează respectarea cadrului regulatoriu de către entitățile economice din sectorul vitivinicol, precum și asigură certificarea materialului de multiplicare/săditor viticol și a produselor vitivinicole. Este partener al ONVV în cadrul proiectului „FlaveDor”, în care participă la evaluarea vizuală a plantațiilor viticole în legătură cu afectarea de către maladiile fitoplasmice, determină denumirea maladiilor fitoplasmice prin metoda de laborator PCR și participă în activitățile de comunicare.

Agenția de Investiții

Agenția de Investiții, în calitate de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică și investițională, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală.


Agenția elaborează platforme și instrumente de promovare în susținerea mediului de afaceri din Republica Moldova șifacilitează dialogul interinstituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea de parteneriate de colaborare cu toate grupurile de interes.

Citește

Parteneriatul dintre Agenție și ONVV este consolidat prin eforturi conjugate de susținere și promovare a mediului de afaceri din domeniul vitivinicol și oenoturistic, exprimat printr-un șir de inițiative de rezonanță națională și internațională:


 • Susținerea participării producătorilor locali din domeniul vitivinicol prin co-finanțare la diverse evenimente locale și expoziții internaționale, cu scopul promovării brandului național “Vinurile Moldovei – o legendă vie” impulsionând exportul;
 • Promovarea vinurilor moldovenești prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în cadrul programului Agenției - Eco Moldova;
 • Plasarea ofertei turistice vinicole a Moldovei pe harta globală drept rezultat al găzduirii celei de-a 3-a Conferințe Globale a turismului vitivinicol a Organizației Mondiale a Turismului, sub egida ONU (UNWTO);
 • Parteneriat la promovarea și creșterea exporturilor producției vitivinicole în cadrul proiectului transfrontalier Moldova-România-Bulgaria al Bazinului Mării Negre, cu titlul „WINET - Inovații și Tehnologii” administrat de către Agenția de Investiții;
 • Organizarea misiunilor de schimb de experiență, a sesiunilor de instruire și fortificare a cunoștințelor în domeniul export și turism pentru producătorii autohtoni.


În activitatea de promovare a exporturilor, Agenția urmărește obiectivul de a contribui la: diversificarea piețelor de export, creșterea competitivității exporturilor, diversificarea produselor și serviciilor de export, cu focus targhetat pe produse care pot genera valoare adăugată mai mare.


Domenii de activitate ale Agenției de Investiții:

 • Promovarea imaginii de țară;
 • Atragerea și protejarea investițiilor;
 • Promovarea exportului;
 • Dezvoltarea și promovarea turismului.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)

Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică ce are menirea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru sectorul agricol.

ONVV utilizează datele de la AIPA privind suma investițiilor capitale executate anual de către sectorul vitivinicol în domeniul înființării plantațiilor viticole și plantațiilor-mamă, defrișării plantațiilor viticole ineficiente și utilării vinăriilor, precum și suprafețele plantațiilor viticole înființate și defrișate. AIPA solicită extrasul ONVV cu privire la înregistrarea parcelelor viticole și a vinăriilor.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a încheiat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova ”Memorandumul privind colaborarea între instituții” la data de 15 august, 2018. Prin acest Memoradum de colaborare părțile își propun să organizeze schimbul de informații în diferite domenii ce țin de atribuțiile nemijlocite ale Părților, în interesul asigurării comune cu informații și asistență necesară pentru exercitarea atribuțiilor, fiind interesate reciproc în asigurarea executării prevederilor legislației Republicii Moldova. Acestea acordă o atenție deosebită interacțiunii eficiente în domeniul vamal și fiscal de activitate a ambelor Părți. și au convenit asupra celor ce urmează:

 • Să contribuie la prevenirea infracțiunilor în domeniul comun de activitate, prevenirea corupției și asigurarea corectă a executării legislației în domeniu;
 • Să eficientizeze serviciile prestate mediului de afaceri, prin automatizarea acestora;
 • Eficientizarea proceselor de aplicare a legii pe domeniile de activitate.

Totodată IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului și Serviciul Vamal al Republicii Moldova la data de 15 august, 2018 au încheiat ”Acordul privind schimbul de informaţii” care prevede ca instituțiile între ele să acorde, cu titlu gratuit, accesul reciproc la informaţia din Sistemele Informaţionale deţinute prin intermediul portalului autorizat şi/sau a sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.

Sistemele Informaţionale sunt:

 • SIA ”ASYCUDAWorld” baza de date privind exportul și importul marfurilor, deținut de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova;
 • SIA ”Registrul Vitivinicol” deținut de către IP Oficiul Național al Viei și Vinului.

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS)

IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, în scopul realizării sarcinilor de bază și a obiectivelor sale, prevăzute în Hotărîrea Guvernului Nr. 725 din 16.09.2013, a stabilit o relație de colaborare cu Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

Prin această colaborare, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova oferă Oficiului Național al Viei și Vinului trimestrial/anual informații și date statistice privind sectorul vitivinicol precum ar fi:

 • Date statistice privind exportul producției vitivinicole pe diverse piețe;
 • Date statistice privind suprafețele plantațiilor viticole din Republica Moldova, atât industriale, cât și cele de pe lângă casă;
 • Date statistice privind volumul total de struguri produs la nivel de țară.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului colaborează cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), care este autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale, privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. Una dintre atribuţii de bază ale ONVV reprezintă gestionarea producerii produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) şi cu denumire de origine protejată (DOP) în conformitate cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern. Astfel, colaborarea cu AGEPI este dezvoltată pentru utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate; extinderea rolului producerii produselor vitivinicole IGP şi DOP în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor.

Parteneri Strategici

USAID / MCP / SUEDIA - Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia.

Ameliorarea calității produselor și serviciilor moldovenești este o componentă cheie pentru pregătirea sectorului privat al Moldovei, pentru a concura pe piața UE și pe alte piețe înalt competitive.

Proiectul de Competitivitate din Moldova (MCP), finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK Aid, promovează o economie robustă, diversă și orientată către export, pentru a îmbunătăți competitivitatea în toată Moldova.

Citește

Proiectul își propune să promoveze competitivitatea sectoarelor economice tradiționale și emergente din Moldova, de la vinificație și turism, confecții de îmbrăcăminte și încălțăminte până la tehnologiile informaționale, inginerie și servicii creative. Prin creșterea rezilienței economice în aceste sectoare, Moldova își consolidează relațiile cu Europa, pentru a genera importante oportunități comerciale și de investiții. Fiind un program-cheie al donatorilor, MCP urmărește crearea de noi locuri de muncă, reducerea migrației, scăderea nivelului de sărăcie și îmbunătățirea bunăstării economice a tuturor moldovenilor.

 • Durata Proiectului de Competitivitate din Moldova: 2015-2021
 • Buget: $28,4 million
 • Donatori: USAID, Sweden and UK aid

Despre proiect

Proiectul de Competitivitate din Moldova (MCP) a fost lansat pe 30 septembrie 2015 și este implementat de Chemonics International Inc. Asistența MCP pentru industria vinicolă a Moldovei, este finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și de Guvernul Suediei.

MCP are ca obiectiv să îmbunătățească competitivitatea industriilor cheie din Moldova în contextul semnării Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb Profund și Aprofundat (DCFTA) cu Uniunea Europeană. Republica Moldova beneficiază de accesul fără taxe vamale la una dintre cele mai prospere piețe ale lumii. Aliniamentul Moldovei cu UE prin DCFTA are potențialul de a atrage investiții străine directe și de modernizare, de a crea un climat de afaceri intern mai transparent și de a stimula inovațiile prin un nivel mai înalt de concurență și expunerea la noile tehnologii.

În timp ce aceste evoluții vor beneficia de viitorul economic al Moldovei pe termen lung, intrarea în asemenea acorduri comerciale cu UE reprezintă un risc pentru Moldova. Pentru a concura pe piețele cu valoare mai mare, Guvernul Moldovei și comunitatea de afaceri va trebui să facă investiții costisitoare pentru a se adapta la noua realitate.

Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul întreprinde următoarele:

 • Investiții în inițiative de dezvoltare a forței de muncă, creând capacități și abilități de care întreprinderile moldovenești au nevoie;
 • Promovarea adoptării de noi tehnologii, procese de producție și alte inovații pentru creșterea calității produselor și serviciilor din Moldova;
 • Creșterea cererii de produse moldovenești atât pe plan intern, cât și internațional, prin promovarea legăturilor de piață și sprijinirea mărcilor moldovenești;
 • Facilitarea colaborării dintre sectorul public și cel privat pentru creșterea investițiilor și îmbunătățirea mediului de afaceri.

Proiectul are mandatul de a promova o economie puternică, diversă și orientată către export, prin îmbunătățirea competitivității și a eficienței în industriile cheie ale Moldovei, creând astfel locuri de muncă, reducând migrarea, combătând sărăcia și îmbunătățind bunăstarea economică a tuturor moldovenilor.

PROIECTUL DE COMPETITIVITATE

Partener strategic al sectorului viti-vinicol al Republicii Moldova - MCP sprijină clusterele industriei pentru stimularea competitivității și creșterii în industriile vizate. Abordarea clusterului se concentrează pe legăturile și interdependența dintre entitățile din rețeaua de producție și inovație și dezvoltarea instituțiilor de sprijin care răspund nevoilor specializate ale grupurilor și entităților existente și emergente. Scopul este dezvoltarea „avantajului colaborativ” (adică, o piață de succes – cumpărători și furnizori care lucrează între ei și care utilizează proximitatea și economiile de scară pentru a îmbunătăți inovația și accesul la piețe).

Rolul Guvernului Moldovei în această abordare este unul de inducere indirectă. MCP sprijină dialogul constructiv și schimbul de cunoștințe pentru acțiuni guvernamentale în crearea și susținerea unui mediu investițional favorabil afacerilor.

MCP oferă sprijin esențial pentru consolidarea industriei vinicole – un patrimoniu al Moldovei, o coloană vertebrală a economiei Moldovei, sursă de venit pentru mii de fermieri și un sector de frunte al industriei agroalimentare din Moldova, contribuind la dezvoltarea rurală și la o imagine îmbunătățită a țării la nivel internațional.

MCP investește în viticultură durabilă și în producția de vin de calitate, repoziționând Moldova pe piețe cu valoare ridicată înaltă și facilitează o îmbunătățire a guvernării sectorului, bazate pe parteneriat public-privat cât și prin stimularea unui climat de afaceri prielnic care să permită crearea unei industrii reziliente și durabile, protejând veniturile și locurile de muncă în zone rurale.

Moldova deține întâietatea la nivel mondial după numărul de hectare de viță-de-vie pe cap de locuitor, precum și de cea mai mare densitate de podgorii din lume. Vinul este un pilon esențial al patrimoniului cultural al țării (cu istoria vinificației care depășește 5 000 de ani), al turismul și al economiei naționale. Industria vitivinicolă reprezintă șase la sută din totalul exporturilor, oferind o sursă importantă de venit în valută străină în țară, cu peste 80% din produsele viticole exportate, servind ca sursă de venit pentru peste 30 000 de fermieri. Industria vinului concentrează întregul lanț valoric în Moldova, oferind astfel beneficii economice tuturor, de la producătorii și comercianții de vinuri, până la cultivatorii de struguri, și stimulează creșterea în industriile conexe, servind drept motor principal al turismului rural, al producătorilor de echipamente din inox, cât și producătorii de butelii din sticlă, agenții de marketing și branding, etc.

USAID și Guvernul Suediei sprijină viticultorii și vinificatorii Moldovei pentru a depăși consecințele unei recesiuni extinse a industriei și contractarea de 3 ori a valorii exporturilor rezultate de două embargouri comerciale rusești. MCP investește în fiecare etapă a procesului de producție a vinului, de la îmbunătățirea calității în viticultură și vinificație, până la implementarea programelor complexe de marketing pentru a crește vânzările pe piețele UE și pe alte piețe cu valoare adăugată înaltă, dar și în sprijinirea bunei guvernanțe a industriei, printr-un unic parteneriat public-privat (PPP). Combinate, aceaste efortori au îmbunătățit reziliența industriei vinicole a Moldovei la șocurile viitoare, dar și protejează și creează oportunități de angajare în zonele rurale.

Ca urmare a abordării complexe și a asistenței transformaționale din partea MCP și a proiectelor sale predecesoare, industria viticolă din Moldova prezintă primele semne ale unei redresări durabile după embargourile rusești. Reformele structurale recente, inclusiv înființarea Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) organizat după un model unic de guvernare prin PPP, liberalizarea mediului de afaceri și promovarea eficientă a vinului din Moldova, au contribuit la reorientarea exporturilor de la piețele tradiționale, cu grad înalt de risc, către noi piețe stabile, cu valoare adăugată înaltă.

Repere de impact asupra industriei viticole

Industria viti-vinicolă din Moldova se află încă în mijlocul unui moment de cotitură istoric. Sustenabilitatea sectorului, standardele de calitate a produselor, calitatea forței de muncă, notorietatea internațională, activitățile consecvente de marketing și promovare și un mediu de afaceri prielnic sunt factorii critici ai creșterii continue a industriei și cei ce permit penetrarea de noi piețe competitive pe plan internațional.

Sprijinul MCP pentru industria vinicolă din Moldova este complexă și transformatoare și se bazează pe asistență financiară și tehnică oferită în ultimul deceniu. USAID și Guvernul Suediei sunt partenerii strategici de dezvoltare a Moldovei pentru sectorul vinicol, asigurând evitarea prăbușirii și falimentului după embargourile Rusiei și oferind o nouă viziune asupra dezvoltării durabile a industriei, cu efect de răspândire asupra rezilienței rurale. Datorită acestei asistențe, vinurile moldovenești întră acum pe piețele internaționale și sunt listate în supermarketuri și restaurante de vârf. Acest succes se bazează pe o muncă asidua fundamentală asupra calității vinului, de la cultivarea și recoltarea strugurilor de calitate, până la introducerea trasabilității vinului și a tehnologiilor moderne de vinificație, combinate cu un marketing conștient și efficient. La fel, au fost adipate stilurile de vin ce erau orientate anterior pe piețele de export ieftine, pentru a viza un nivel mai sofisticat și de calitate și un consumator mai elevat în Occident.

MCP (2015-2021) și proiectele sale predecesoare, CEED (2005-2010) și CEED II (2010-2015), finanțate de USAID, au sprijinit sectorul viticulturii din 2005, oferind asistență pentru dezvoltarea și implementarea unei noi viziuni, pentru implementare de multiple reforme structurale și repoziționarea focusului către piețele din UE și alte piețe emergente cu valoare înaltă. În consecință o cantitate record de 72% din vinurile îmbuteliate cu valoare adăugată ridicată deja sunt exportate pe aceste piețe. Adițional au fost implementate reforme legislative profunde, liberalizând mediul de afaceri vinicol și armonizând cerințele de calitate cu standardele UE și cele internaționale.

A fost dezvoltat brandul de țară Wine of Moldova (WoM), a fost fondată și organizată instituția ce asigură buna guvernanță a industriei – Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), care joacă un rol de frunte în poziționarea Moldovei ca producător de vin de calitate pe piața internațională

OBIECTIVUL I: CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ȘI CALITĂȚII

1. Oferirea de asistență industriei vinicole a Moldovei pentru a respecta standarde recunoscute de calitate.

Calitatea produselor este cheia dezvoltării și durabilității pe termen lung a sectorului vitivinicol. Volumul de vin compatibil cu standardele de calitate occidentale, produs în Republica Moldova este în continuă creștere. În prezent, aproximativ 30% dintre vinurile moldovenești corespund standardelor de calitate WoM și IGP.

MCP acordă suport producătorilor de vin să corespundă cu standardele internaționale de calitate, cum ar fi Indicația Geografică Protejată (IGP) și reperele de calitate ale mărcii Wine of Moldova, prin adoptarea viticulturii de precizie, achiziții de echipamente moderne, implementare de tehnologii și practici noi de vinificație. Vinurile etichetate cu standarde de calitate recunoscute permit întreprinderilor să acceseze piețele UE cu valoare înaltă și să conecteze vinul la regiunea sa de origine, contribuind la turismul vitivinicol. Pentru a impulsiona creșterea exporturilor de vin de calitate, în special a vinurilor de înaltă calitate și cu valoare adăugată mai mare, MCP a conceput și implementează un program pe doi piloni pentru a sprijini îmbunătățirile calității în două niveluri foarte importante ale sectorului vinicol din Moldova: vinificația mică și micro, și întreprinderi mijlocii și mari, care doresc să producă produse cu valoare adăugată (numite „vinării de tranziție”).

Programele de îmbunătățire și asigurare a calității ale MCP implică și aduc beneficii la peste 230 de crame, sau 90% din entitățile înscrise în Registrul viței și vinului, declanșând un efect de răspândire asupra calității vinului din întreaga industrie. De la proiecte de agricultură de precizie până la tehnici moderne de producție de vin, aceste inițiative impulsionate de MCP încurajează toți producătorii de vin din Moldova să acorde prioritate calității asupra cantității. Pe parcursul activității sale, granturile MCP acordate IMM-urilor din sectorul vitivinicol au ajuns o valoare de aproape 1 milion USD, declanșând angajamente de peste 12 milioane USD în co-investiții de către vinăriile beneficiare în vase de oțel inoxidabil de nouă generație, butoaie de lemn, unități de control al temperaturii și alte echipamente care au o influență critică asupra calității finale a vinului îmbuteliat.

După lansarea în 2016 a primelor vinuri cu Indicație Geografică Protejată (IGP), actualmente 71 de producători au fost certificați pentru a produce vinuri în conformitate cu IGP, reprezentând aproape 15% din totalul vinurilor îmbuteliate din Moldova. IGP este un garant al calității vinurilor, permite comercializarea lor la prețuri mai ridicate și îmbunătățește legătura turistică cu regiunea. MCP oferă asistență permanentă Asociațiilor IGP și ONVV pentru consolidarea capacității instituționale, elaborarea de reglementări și standarde tehnice, branding regional și promovarea conceptului IGP.

2. Programul de mentorat al Asociației Micilor Producători – susținerea emergenței și dezvoltării micilor producători de vinuri, dovedind fezabilitatea și flexibilitatea acestora, facilitarea penetrării lor pe piața internă și cele de export și sprijinirea turismului sustenabil.

Numărul micilor producători de vin instituționalizați din Moldova a înregistrat o creștere de 6 ori, din 2014. Micii producători de vin stimulează inovația și contribuie la renașterea patrimoniului și tradiției. Programul de mentorat al micilor producători al MCP sprijină fermierii entuziaști să producă vin îmbuteliat cu valoare adăugată. Drept urmare, numărul micilor producători de vin din Moldova a crescut de șase ori începând cu 2014, susținut de reforma și relaxarea cadrului regulatoriu care a înlăturat licențele și alte bariere majore de inițiere a unei asemenea afaceri.

MCP a susținut 39 de mici producători de vin să apară și să se dezvolte, fiecare exploatând în medie cinci hectare de viță de vie. Acest grup de mici producători de vin include unele crame ce înregistrează performanțe importante pe piața locală, precum Gogu Winery, Kara Gani, Crama Tudor și Atu Winery. Sprijinul proiectului este multifuncțional și oferă asistență în domeniul practicilor moderne în viticultură și vinificație, precum și asistență pentru gestionarea durabilă, marketing și suport în vânzări.

Vinificatorii mici s-au consolidat și s-au poziționat ca un factor important al sectorului, intrând pe piețele interne și de export și sprijinind turismul interactiv. Programul de mentorat al micilor producători, implementat de MCP îi ajută pe fermieri să urmărească opțiuni cu valoare adăugată pentru ce rezultă din podgoriile lor. În rezultatul implementării, vinificatorii mici, participanți în program, au crescut vânzările în medie cu 35%, iar exporturile au crescut de șase ori în perioada de asistență. Vinificatorii mici, ajutați de MCP, au obținut 186 medalii la competițiile internaționale de vin din 2016, demonstrând îmbunătățiri de calitate.

Asociația Micilor Producători de Vin, de asemenea, promovează cooperarea prin uz colectiv a unor echipamente, cât și marketing și promovare comună. MCP a sprijinit dezvoltarea instituțională a Asociației, dotând-o cu echipamente de vinificație, care sunt utilizate în comun de membrii săi, de exemplu echipamente de îmbuteliere și etichetare care, de altfel, ar fi inaccesibile pentru fiecare vinificator.

3. Programul PQUP – sprijinirea cramelor ce au moștenit capacitățile de producere pe scară largă din perioada sovietică pentru implementarea proiectelor de retehnologizare, urmărind o calitate radical îmbunătățită a vinului și trecerea de la comercializarea vinului în vrac la vinuri îmbuteliate, cu valoare adăugată mai mare, țintind exporturile pe piețele UE.

„Programul de ameliorare a calității produsului” (denumit „PQUP”) al MCP are drept scop obținerea unui impact transformațional asupra „vinăriilor în tranziție” (crame sovietice axate pe producere pe scară largă), sprijinindu-le să adopte paradigma „calitate peste cantitate”, întrucât Rusia a invocat anterior probleme de calitate, ca motiv al embargourilor comerciale cu Moldova. Această schimbare permite beneficiarilor să își transforme modelele de afaceri de la vinuri de calitate inferioară, ieftine, în vrac, la producția de vinuri îmbuteliate cu o valoare adăugată mai mare, creând un efect multiplicator pentru reziliența industriei.

PQUP a adus beneficii în peste 20 de vinării de tranziție, responsabile colectiv de procesarea a aproape 40% din totalul strugurilor recoltați. Îmbunătățirile calității au un impact transformațional pentru întregul sector vitivinicol – servind drept model pentru vinării „reziliente”. Pe durata de viață a proiectului MCP, vinăriile PQUP au investit peste 3,1 milioane de dolari USD în modernizări tehnologice, pentru a îmbunătăți practicile de prelucrare primară, fermentare și tratare a vinului (folosind prese pneumatice moderne, rezervoare din oțel inoxidabil pentru fermentare la temperatură controlată, filtre și pompe cu circuite închise care reduc riscurile de oxidare).

MCP a furnizat peste 500 de zile de consultanță cu experiență esențială pentru a sprijini implementarea tehnologiilor și practicilor moderne și pentru a dezvolta capacități de marketing. În consecință, vinăriile PQUP au primit 375 premii la concursurile internaționale de vin, între 2016-2019. În plus, cu ajutorul și cu investițiile Proiectului, 8 „vinării de tranziție” sprijinite de MCP au diversificat sursele de venit și s-au extins în turismul vinicol.

Vinul Moldovei demonstrează îmbunătățiri semnificative ale calității, fiind remarcat cu peste 2110 premii la concursurile internaționale de vinuri din ultimii cinci ani. Dintre aceștia, aproximativ 30% sau peste 600 de premii au fost câștigate cu asistență MCP. Asistența pentru participarea la concursuri internaționale de vin a trecut cu succes la Oficiul Național al Viei și Vinului, iar programul a fost extins la aproape 20 de concursuri și peste 1 000 de probe de vin înscrise în fiecare an, pentru degustări ale experților.

4. Wine of Moldova Academy: consolidarea capacităților și cunoștințelor ce vor asigura creșterea sectorului.

Sectorul vinicol din Moldova are un deficit de forță de muncă calificată, necesară pentru a-i spori competitivitatea și pentru a răspunde noilor cerințe ale piețelor înalt – competitive, atât în UE, cât și la nivel global. MCP a sprijinit ONVV pentru instituționalizarea „Academiei Vinului din Moldova”, un vehicul de educație continuă permanentă. Au fost livrate programe cheie de dezvoltare a forței de muncă, pentru a sprijini valorile de ”calitate înaltă” ale industriei, precum și adaptarea la schimbările climatice în podgorii. Peste 70% din forța de muncă permanentă a industriei a participat cel puțin la o singură zi de formare și ela instruiri practice ”în câmp”, abordând inovațiile pentru cultivarea viței-de-vie și tehnologia modernă a vinificației

5. Tehnologia de viticultură de precizie ajută la îmbunătățirea calității vinului și crește reziliența la schimbările climatice.

Pentru a crește competitivitatea internațională a Vinului Moldovei, sectorul vinicol din Moldova trebuie să își actualizeze practicile viticole pentru a furniza materie primă (struguri) de înaltă calitate pentru producția de vin. Sprijinit de MCP, proiectul ONVV „Struguri de Calitate” urmărește să creeze cele mai bune practici în cultivarea viței de vie, prin implementarea și respectarea diferitelor scheme de plantare, portaltoi și încărcături de tufă, precum și diverse practici de îngrijire a viței de vie, pe patru parcele experimentale, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră -stații meteorologice autonome și senzori dăunători, care permit fermierilor să anticipeze riscul de infecții și de boli și permit fermierilor să optimizeze tratările și alte operațiuni de îngrijire în vie în circumstanțele schimbărilor climatice. Strugurii recoltați pe loturile demonstrative nominalizate sunt micro-vinificați în loturi mici de vin, pentru a înțelege potențialul terroir-ului și să acumuleze o bază de cunoștințe pentru înființarea noilor plantații.

OBIECTIVUL II: LĂRGIREA LEGĂTURILOR DE PIAȚĂ

6. Acordarea de asistență industriei vinicole din Moldova pentru a se recupera de după embargourile rusești, prin construirea comerțului pe piețe cu valoare mai mare și mai stabilă în UE și Asia Pacific.

Cu suportul MCP, exporturile de vin din Moldova continuă să crească în valoare, în ciuda condițiilor nefaste, pe planmondial. Vinul Moldovei încă este în proces de recuperare de după cele două embargouri rusești consecutive (în 2006 și 2013) care au redus valoarea exporturilor industriei vinicole din Moldova de trei ori, de la 360 milioane USD în 2005 la 102 milioane dolari în 2014.

În ultimii cinci ani, ONVV a implementat programe de promovare complexe cu asistența MCP, inclusiv prin ameliorarea esențială a calității produselor, implementarea noilor reforme sectoriale, oportunități sporite de marketing și promovare, astfel încât vinul din Moldova să poată răspunde cerințelor pe piața internațională.

În consecință, exporturile industriei vinicole din Moldova au înregistrat o creștere anuală agregată de 38 la sută, din 2015, Vinul Moldovei fiind exportat în 71 de țări ale lumii. MCP a acordat suport pentru creșterea exporturilor prin alinierea strategiilor de marketing ale vinăriilor la un program de promovare generică sub brandul de țară Vinul Moldovei, facilitând participarea la evenimente de afaceri complexe și campanii de comunicare – toate implementate împreună cu ONVV și vinăriile participante.

MCP a pus un accent deosebit pe consolidarea guvernanței ONVV și pe rolul său de consiliu național de marketing. ONVV, prin sprijinul continuu acordat de MCP, a devenit organizația de frunte care a declanșat dezvoltarea afacerilor și lărgirea ofertei de vin din Moldova pe piețele țintă. ONVV a câștigat, de asemenea, încrederea sectorului, materializată prin contribuții sporite la Fondul Viei și Vinului, ce a ajuns la valoarea de 3,2 milioane USD, 70% din acesta fiind utilizat pentru marketing și promovare.

Peste 80 de vinării au fost sprijinite direct sau indirect să participe la evenimente comerciale specializate pe piețele de export țintă, inclusiv România, Polonia și China. Companiile asistate au înregistrat peste 30 de milioane de dolari și noi exporturi, în timpul de activitate al MCP, ca rezultat al programelor complexe de marketing și de stimulare a afacerilor implementate de ONVV în parteneriat cu MCP.

Cu suportul MCP, Moldova a continuat să-și crească reputația internațională pozitivă ca țară producătoare de vin, fiind evidențiată în publicații de renume precum Forbes, CNN, Fortune, The Independent, Telegraph, Times, Euronews, Deutche Welle, Vice, Wine Spectator, Decanter, The Drink Business și VinePair. MCP a contribuit la succesul brandului național Wine of Moldova și a sporit credibilitatea internațională a industriei. Ca rezultat al activitățiilor MCP, Vinul Moldovei a fost evidențiat în peste 600 de publicații ale mass-media influente și ale presei specializate în vinuri, asigurând o expunere la un public potențial care depășește 2,5 miliarde de oameni.

Focusarea pe piețele regionale, învecinate și acordarea de asistență pentru Wine of Moldova în desfășurarea de campanii complexe de promovare. MCP a sprijinit ONVV în strategia de concentrare a eforturilor de marketing și promovare în România, Polonia, Republica Cehă și Ucraina, pentru a oferi o abordare sistemică și coezivă în comunicare și marketing.

De la embargoul rus, din 2013, exporturile către aceste țări au crescut constant, în timp ce exporturile către România au înregistrat o creștere de patru ori, oferind fluxuri de numerar vitale pentru a acoperi pierderile generate de interdicțiile de export. Multe vinării mici și mijlocii folosesc România și ca un hub de export pentru a facilita accesul în zona de liber schimb a UE.

Diversificarea exporturilor către piețele îndepărtate. MCP sprijină Wine of Moldova pentru a explora piețele îndepărtate din UE (Benelux și cele Nordice), Asia Pacific și America de Nord. „Piețele de al doilea nivel”, cum ar fi Benelux în Europa, Tigrii asiatici și America de Nord sunt considerate sursa potențială de creștere a exporturilor vinurilor din Moldova, conform Cadrului de Marketing WoM. Până în prezent, acestea reprezintă, în mod colectiv, puțin peste 3% din volumul total al vinului moldovenesc exportat.Cu toate acestea, SUA, Japonia, Olanda, Belgia și Danemarca se situează în top 20 importatori mondiali de vin și reprezintă o oportunitate de creștere imensă și neexplorată pentru Moldova. Pentru a valorifica aceste oportunități, MCP a oferit suportul său către ONVV pentru a desfășura numeroase activități de promovare și evenimente B2B.

7. Dezvoltarea unei piațe interne durabile și contribuirea la creșterea culturii vinului.

Revigorarea industriei vinicole consolidează cultura vinului și turismul vinicol în Moldova. O piață a vinului internă stabilă și dezvoltată este importantă pentru orice țară producătoare de vin și a fost inclusă printre cei cinci factori-cheie de succes pentru a concura favorabil pe piața mondială a vinului.

Piața internă a Moldovei este un punct de sprijin pentru vinăriile mici, aceasta servind drept platformă pentru lansarea și testarea produselor vinicole, și a inovațiilor în materie de produs. O piață internă matură reprezintă, de asemenea, un element important care contribuie la dezvoltarea turismului, întrucât, conform practicilor internaționale, „o treime din banii unui călător sunt cheltuiti în experiențe gastronomice”. MCP s-a angajat să dezvolte excelența în serviciul vinului împreună cu crearea de experiențele gastronomice și alte componente cheie ale produsului turistic din Moldova.

De-a lungul perioadei de activitate, MCP, în parteneriat cu ONVV, a susținut o varietate de activități și campanii de promovare pentru a construi o piață locală sustenabilă și pentru a crește cultura consumului. În rezultat - piața internă a vinului îmbuteliat în Moldova reprezintă aproximativ 15% din vânzările industriei. Evenimentul bi-anual „Vernisajul Vinului”, cel mai cotat eveniment local, ce promovează vinurile premium, a fost dezvoltat în 2011 de proiectul USAID CEED II, iar pe parcursul a celor 17 ediții a devenit o platformă de promovarea și lansare de noi produse vinicole de înaltă calitate.

În ultimii cinci ani, piața internă din Moldova a cunoscut o creștere exponențială a vânzărilor de vin îmbuteliat de înaltă calitate, cu o rată de creștere cumulată de 63% în ultimii doi ani și a ajuns la un volum de aproximativ 35 milioane USD. Prin urmare, eforturile de a perfecționa cultura vinului, de a sprijini dobândirea cunoștințelor în vinuri, în site-urile de ospitalitate și de a conecta vinificatorii emergenți la consumatori s-au dovedit a fi esențiale pentru o piață internă mai puternică și pentru realizarea sinergiei cu efect de răspândire asupra dezvoltării turismului.

MCP consolidează comunitatea de sommelieri care promovează excelența în serviciul de vin. MCP s-a angajat să dezvolte excelența în domeniul serviciilor de vin în segmentul on-trade (segmentul HoReCa) și să îmbunătățească cunoștințele în sectorul gastronomic, care este unul dintre produsele turistice cheie din Moldova. MCP lucrează la creșterea numărului de sommelieri calificați din Moldova și continuă să sprijine inițiativele Școlii Vinului care are scopul de a consolida comunitățile de sommelieri și vinificatori. MCP și ONVV au susținut multiple cursuri de instruire, cursuri și seminare pentru sommelierii activi. Acum, Moldova are peste 90 de sommelieri cu calificări recunoscute la nivel internațional, unii membri ai comunității obținând succese importante în concursuri regionale, contribuind în continuare la vizibilitatea sporită a Vinului Moldovei. Acest lucru a stimulat și numărul de evenimente din cultura vinului. În prezent, sunt organizate în fiecare săptămână între două și patru evenimente legate de vin, în toată Republica Moldova - o realizare care părea nerealistă în 2015, când a început MCP.

Ziua Națională a Vinului, poziționată ca cel mai mare și mai important festival al vinului din sud-estul Europei. Ziua Națională a Vinului este o sărbătoare oficială recunoscută prin lege, ce este celebratăanual în primul week-end complet al lunii octombrie. Festivalul prezintă realizările sectorului vinicol și valorifică tradițiile și măiestria Moldovei. Din 2013, cu susținerea MCP și proiectelor predecesoare, Ziua Națională a Vinului este organizată în baza unui concept îmbunătățit, axat pe creșterea culturii vinului autohton. Componentele cheie ale acestui concept includ „Școala de vin”, „Drumul vinului” și „Artizanat tradițional și gastronomie”. Ediția din 2019 a fost organizată cu un concept bine ajustat, care a extins festivalul într-o zonă mai mare, creând o atmosferă mai confortabilă în timpul zilei și a fost precedată de o serie de evenimente conectate: Maratonul Internațional Chișinău, Festivalul de Film Ravac, demonstrări de modă etc., care au atras colectiv un număr mare de vizitatori din Moldova și din străinătate și au completat hotelurile din Chișinău la capacitate maximă, pentru cel de-al treilea an consecutiv. Un record reprezintă și numărul de participanți. Ultima ediție a expus 70 de vinării, ce au fost prezentate la eveniment. MCP și ONVV au organizat vizite de presă pentru peste 80 de jurnaliști din 14 țări, printre care SUA, China, Franța, Italia, Japonia, Coreea și Suedia, care au participat la eveniment și au explorat vinurile moldovenești și tradițiile locale. MCP estimează că Ziua Națională a Vinului aduce peste 5 milioane de dolari din cheltuieli turistice străine în economia locală.

8. Acceleratorul de Turism vinicol al MCP favorizează dezvoltarea turismului vitivinicol.

Bunele practici internaționale arată că turismul este un atu cheie pentru creșterea gradului de notorietate a unei industrii vitivinicole și pentru creșterea exporturilor. Turismul vinicol, alături de gastronomie, s-a dovedit a fi produsul cheie ce atrage turiștii în Moldova, dar și o modalitate prin care vinăriile își diversifică fluxurile de venituri și își extind afacerile în zonele rurale. Ca rezultat al acceleratorului de turism vinicol al MCP, 25 de vinării moldovenești au fost asistate pentru lansarea de servicii turistice și să deschidă facilități turistice. MCP a oferit suport pentru creșterea capacităților lor în turismul vinicol prin consultanță pentru design interior și arhitectural și dotări pentru sălile de degustare a vinurilor, experiențe vinicole și alte echipamente de ospitalitate. În consecință, pe parcursul activității MCP, numărul de vinării deschise pentru turiști s-a dublat, ajungând la 30 de destinații, dintre care 10 sunt vinării mici. A fost elaborată Ruta Vinului din Moldova cu suportul tehnic al MCP, devenind prima rută culturală turistică din Moldova, certificată, începând cu 2020, ca Rută Culturală Europeană acreditată de Consiliul Europei, parte a rutei Iter Vitis-Les Chemins de la Vigne. Această rută turistică reprezintă o sursă importantă de creștere pentru oferta generală de turism din Moldova, fiind de așteptat ca până în 2022 să ajungă la peste 60 de puncte de interes.

OBIECTIVUL III: ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI DE AFACERI ȘI CREARE DE CAPACITĂȚI

9. Susținera ONVV în consolidarea modelului de guvernanță public-privat și oferirea de asistență în continuarea reformelor din industrie.

MCP protejează ONVV, consolidând parteneriatul public-privat din Moldova și asigură continuitatea reformelor. O industrie de succes are nevoie de un lider sectorial puternic. ONVV, care implementează programul Vinul Moldovei, este cel mai mare PPP și o instituție moștenitoare a eforturilor MCP ce va asigura dezvoltarea continuă a industriei vinicole. Fondat în 2014, cu sprijinul USAID de către liderii echipei tehnice MCP, în colaborare cu asociațiile din industria vinului și bazat pe cele mai bune practici internaționale, ONVV joacă un rol de lider în dezvoltarea industriei vinicole și servește drept model de instituție PPP și de bună guvernare.

Mandatul de bază al ONVV este să promoveze brandul de țară Wine of Moldova și să stimuleze producția de vin de calitate în Moldova. MCP a ajutat la consolidarea capacității instituționale a ONVV poziționând instituția ca principalul centru de expertiză în industria vitivinicolă și principalul său partener în implementarea reformelor din sectorul vitivinicol și în suportul de afaceri oferit industriei. Atunci când s-au încercat cazuri nefaste cu intenția de a renunța la rolul, mandatul sau structura ONVV, MCP a fost pe partea sectorului privat, pentru a apăra conceptul autentic de structură PPP.

Cu suportul MCP, ONVV continuă să reformeze cadrul legal și de reglementare. De la adoptarea noii legislații vitivinicole în 2012, MCP a servit ca principalul partener strategic al industriei, ajutând sectorul în continuarea reformelor de reglementare și de modernizare a mediului de afaceri. MCP a sprijinit ONVV în diseminarea reformelor legale între actorii din industrie și în construirea dialogului, uneori dificil, public-privat, pentru implementarea durabilă a reformelor legislative. MCP a oferit suport ONVV și MADRM să inițieze modificări în reglementările tehnice, evaluarea conformității calității și acte normative subordonate sistemului de trasabilitate. MCP continuă să sprijine modificările critice ale legislației de-a lungul mandatului său, în special în ceea ce privește certificarea produsului, controalele guvernamentale și declarațiile producătorului de vin și struguri.

MCP asigură o abordare consecventă în dezvoltarea durabilă a sectorului vinicol din Moldova, contribuind la strategia națională Vinul Moldovei 2030. În ultimii șapte ani, industria vitivinicolă a pus în aplicare, pe scară largă, Cartea Albă “Rethink Wine Industry” („Reconceptualizarea Industriei Vinicole”) elaborată cu suportul USAID în 2010, care a servit ca un document de politici strategice pentru construirea unui nou viitor.

Pentru a asigura și a eficientiza dezvoltarea durabilă a industriei, sectorul vitivinicol trebuie să creeze o strategie cuprinzătoare de dezvoltare a industriei vinicole pentru următorii 10 ani. În ultimii trei ani, MCP a partajat cu ONVV și alți actori din industrie, trendurile şi strategiile globale ale pieței vinului prin intermediul expertizei internaționale, precum și vizitelor de studiu în Napa Valley (California), Alsace (Franța) și Rioja (Spania), pentru a prelua bunele practici și tendințele industriei vinicole, cu un accent special pe principiile durabilității și sustenabilității.

Se preconizează că o nouă strategie pentru industria vinicolă va fi lansată până la sfârșitul anului 2020, în urma recomandărilor cheie bazate pe expertiza oferită de echipa de consultanți MCP.

Realizările cheie în asistența sectorului viti-vinicol al Republicii Moldova

 • 230 de IMM-uri asistate în sector -90% din totalul entităților înregistrate în Registrul Viti-vinicol Național și responsabile de cele peste 90% din exporturile de vin;
 • $30 milioane dinn noi exporturi, raportate de entitățile asistate, susținute de programele MCP de ameliorare a calității și suport în afaceri.

Îmbunătățirea calității produselor și ridicarea la standardele UE:

 • 9,600 hectare de podgorii destinate producerii vinurilor cu IGP, contribuind la adoptarea normelor de calitate ale UE;
 • 78 companii certificate de a produce vinuri cu IGP, reprezentând aproximativ 15% din totalul vinurilor îmbuteliate din Moldova;
 • $12 milioane co-investite de vinării din 2016, pentru modernizări tehnologice și procurări de echipamente, valorificate din fondurile SEED ale MCP și peste 1000 de zile de expertiză alocate tehnologiei de producere a vinului. În perioada 2016-2019, MCP a alocat IMM-urilor din sectorul vinicol finanțare în valoare de peste 1 milion USD;
 • Cu suportul MCP, numărul de vinării mici din Moldova a crescut de 6 ori din 2014, ajungând la un număr de 42 de crame. Astfel, fermierii au trecut de la vânzarea strugurilor la producția de vinuri de tip boutique și servicii de turism, generând o multiplicare de 7 ori a valorii create;
 • Vinăriile mici asistate au majorat vânzările cu 35% iar exporturile au crescut de 6 ori;
 • 20 ”vinării în tranziție” (moștenire sovietică) au beneficiat de programul PQUP al MCP, pentru a îmbunătăți calitatea și a trece de la producerea vinului ieftin în vrac la produse îmbuteliate de înaltă calitate;
 • 70% din forța de muncă permanentă din sector - vinicultori și vinificatori - antrenați în programele de instruire Wine of Moldova Academy, pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor.

Facilitarea comerțului pe piețele cu valoare înaltă:

 • Peste 80 vinării au fost susținute să participe la evenimente de afaceri pe piețele de export țintă, inclusiv Polonia, România, Germania și China și au primit asistență pentru a explora noi piețe precum Coreea de Sud și Japonia;
 • Vinul Moldovei a fost menționat în peste 500 articole și apariții de presă pe piețele cheie de export și în publicații internaționale, crescând gradul de notorietate și credibilitate;
 • 2110 premii câștigate la concursuri internaționale de vin, inclusiv 561 câștigate de vinăriile mici și vinăriile în tranziție asistate de MCP;
 • Vânzările de vin pe piața internă au crescut în medie cu 10% anual, fiind susținute de Programul de Accelerare pentru Turismul Vinicol al MCP de care au beneficiat 27 de noi crame Noi indicatoare turistice în regiunile viticole cheie au fost instalate și au fost organizate festivaluri emblematice pentru vinuri și gastronomie, precum Ziua Națională a Vinului și Vernisajul Vinului.

Consolidarea guvernanței și reformelor industriei:

 • Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului Viti-Vinicol a fost relansată, în care MCP este considerat un jucător cheie pentru a asigura relevanța și fezabilitatea;
 • ONVV administrează un buget anual de peste $3 milioane, finanțat în comun de către Guvern și sectorul privat.

EUH Business / Europa Inv Bank., AFC

Proiectul implementat de Firma de Consultanță în Agricultură și Finanțe AFC în consorțiu cu „Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) și BSI Group “ a demarat în iunie 2018 și este preconizat pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 21)Firma de Consultanță în Agricultură și Finanțe AFC este unul dintre cei mai importanți consultanți în domeniul agrar și financiar și a început activitatea sa în Republica Moldova,susținând procesul de reformare a domeniului horticol, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, care este beneficiarul proiectului european.

Obiectivul general al Asistenței Tehnice este de a sprijini modernizarea și dezvoltarea sectorului horticol din Moldova, în conformitate cu „Strategia Agricolă și de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a Republiciii Moldova“. Scopul Asistenței Tehnice este de a contribui la crearea unui cadru administrativ, tehnic, financiar și educațional care va sprijini părțile interesate din sectorul horticol și, în special, producătorii de fructe, pentru a le permite să se recupereze în urma stresului operațional și financiar actual și să instituie o bază tehnică și economică solidă pentru dezvoltarea viitoare a unui sector cheie al economiei moldovenești.

EU4Business Project

În urma participării la cererea de propuneri de proiecte în cadrul Programului EU4BUSINESS, ONVV împreună cu Camera de Agricultură din Dordogne (Franța) au câștigat Proiectul „Parteneri în vin: susținerea durabilității și internaționalizării în sectorul vitivinicol franco-moldovenesc”. Proiectul se va desfășura din noiembrie 2021 până în februarie 2022 și va implica vizite de studiu și schimb de experiență pentru a crea un sistem de vinuri mai competitiv, mai inteligent și mai ecologic. Acțiunea va permite, de asemenea, reprezentanților cheie din sector (asociații de sprijin pentru întreprinderi și IMM-uri) să dezvolte capacități în două domenii cheie de cooperare: durabilitate și modele inovatoare de producție și cooperare în afaceri și internaționalizare.

/ Urmărește-ne

/ Abonează-te la noutăți

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy